शाखा

M.I.C.R. कोड

अनु.क्र.

शाखा

कामकाजाची वेळ

##टिपं : दर महीन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी सुट्टी राहील.

अहमदनगर

414803001 दाळमंडई (मुख्य) शाखा   
आनंद कॉम्प्लेक्स, दाळमंडई, अहमदनगर - ४१४००१. 
फोन नं.0241- 2414415, 2414416
सोमवार ते शनिवार सकाळी 10.30 ते 2.30
रविवार साप्ताहिक सुटी
414803002 मार्केट यार्ड शाखा   
प्लॉट नं. 33, मार्केट यार्ड, स्टेशन रोड, अहमदनगर - ४१४००१.  
फोन नं.0241- 2414406 ते 24144146
सोमवार ते शनिवार सकाळी 10.30 ते 2.30
रविवार साप्ताहिक सुटी
414803003 कापड बाजार शाखा   
प्लॉट नं. 33, मार्केट यार्ड, स्टेशन रोड, अहमदनगर   - ४१४००१.
फोन नं.0241- 2414406 ते 2414414
सोमवार ते शनिवार सकाळी 10.30 ते 2.30
रविवार साप्ताहिक सुटी
414803004 गुलमाहेर रोड शाखा   
आनंद हौसिंग सोसायटी, गुलमोहर रोड, अहमदनगर   - ४१४००3.
फोन नं. 0241-2414421, 2414422
सोमवार ते शनिवार सकाळी 9.30 ते 11.30 व दुपारी 5.30 ते 7.30
रविवार साप्ताहिक सुटी
 
414803005 चितळे रोड शाखा
चौपाटी कारंजा, चितळे रोड, अहमदनगर- ४१४००१.
फोन नं. 0241-2414419, 2414420
सोमवार ते शनिवार सकाळी 9.30 ते 11.30 व दुपारी 5.30 ते 7.30
रविवार साप्ताहिक सुटी
414803006 एम.आय.डी.सी. शाखा   
सुरज हाईटस्, नागापुर, अहमदनगर- ४१४१११.
फोन नं. 0241-2414423, 2414424
सोमवार ते शनिवार सकाळी 10.30 ते 2.30
रविवार साप्ताहिक सुटी
414803007 जामखेड शाखा   
राऊत बिल्डींग, नगर बीड रोड, जामखेड, जि.अ.नगर-४१३२०१.
फोन नं. 02421 - 222291, 222292
सोमवार ते शनिवार सकाळी 10.30 ते 2.30
रविवार साप्ताहिक सुटी
414803008 श्रीगोंदा शाखा     
काळकाई चौक, नगरपालिका समोर   
मु.पो.ता. श्रीगोंदा,  जि. अहमदनगर-४१३७०१
फोन नं. 02487-221009, 222009
सोमवार ते शनिवार सकाळी 10.30 ते 2.30
रविवार साप्ताहिक सुटी
414803009 तारकपुर शाखा    
नागपाल बिल्डींग, मनमाड रोड   
अहमदनगर - ४१४००३.  
फोन नं. 0241-2414425, 2414426
सोमवार ते शनिवार सकाळी 9.30 ते 11.30 व दुपारी 5.30 ते 7.30
रविवार साप्ताहिक सुटी
414803010 १० शेवगांव शाखा    
घ.नं. 5408, आंबेडकर चौक, मु..पो.ता. शेवगांव   
जि. अहमदनगर- ४१४५०२.
फोन नं. 02429-222222, 222323
सोमवार ते शनिवार सकाळी 10.30 ते 2.30
रविवार साप्ताहिक सुटी
414803011 ११ पाथर्डी शाखा    
मेनरोड, मु.पो.ता. पाथर्डी   
जि. अहमदनगर- ४१४१०२.
फोन नं. 02428 223100, 223200
सोमवार ते शनिवार सकाळी 10.30 ते 2.30
रविवार साप्ताहिक सुटी

औरंगाबाद

431240082 १२ औरंगाबाद शाखा   
प्लॉट नं. 30, फ्रेन्डस् कॉलनी, कोकणवाडी,   
स्टेशन रोड, औरंगाबाद - ४३१००१.  
फोन नं. 0240 - 2354818, 2350189
सोमवार ते शनिवार सकाळी 10.30 ते 2.30
रविवार साप्ताहिक सुटी

पुणे

411240254 १३ पुणे शाखा   
प्लॉट नं.131, मार्केट यार्ड, गुलटेकडी, पुणे - ४११०३७.
फोन नं. 020-24263300, 24263200
सोमवार ते शनिवार सकाळी 10.30 ते 2.30
रविवार साप्ताहिक सुटी