संपर्क

प्रधान कर्यालय - मार्केट यार्ड अहमदनगर

फोन ०२४१-२४१४४०६ ते २४१४४१४
प्रधान कार्यालय EPBX ८८८८८९१०९२ ते ८८८८८९१०९५
E-mail: ई-मेल - amcbank@rediffmail.com

बँकेच्या कुठल्याही शाखेशी संपर्क साधण्यासाठी 2322222 हा हंटींग नंबर

लावून "Welcome to Ahmednagar Merchant's Co-operative Bank"

असा आवाज आल्यावर खालील प्रमाणे एक्स्टेन्शन नंबर लावावा

दाळमंडई शाखेसाठी एक्स्टेन्शन नं. 100 ते 114 एम.आय.डी.सी. शाखेसाठी एक्स्टेन्शन नं. 600 व 601
प्रधान कार्यालय व मार्केट यार्ड शाखेसाठी एक्स्टेन्शन नं. 200 ते 233 जामखेड शाखेसाठी एक्स्टेन्शन नं. 620
कापड बाजार शाखेसाठी एक्स्टेन्शन नं. 300 ते 307 औरंगाबाद शाखेसाठी एक्स्टेन्शन नं. 630
गुलमोहर रोड शाखेसाठी एक्स्टेन्शन नं. 400 ते 406 पुणे शाखेसाठी एक्स्टेन्शन नं. 660
चितळे रोड शाखेसाठी एक्स्टेन्शन नं.500 ते 507 श्रीगोंदा शाखेसाठी एक्स्टेन्शन नं. 650
तारकपूर शाखेसाठी एक्स्टेन्शन नं. 700 ते 703 शेवगांव शाखेसाठी एक्स्टेन्शन नं. 640
पाथर्डी शाखेसाठी एक्स्टेन्शन नं. 610 ---