ठेव योजना

   मुदत ठेवीचा कालावधी      सर्व-सामान्य ठेवीदार      ज्येष्ठ नागरीक वय वर्षे 70 पर्यंत      ज्येष्ठ नागरीक वय वर्षे 70 च्या पुढे  
दिनांक 10/07/2017 पासून मुदत ठेवीवरील व्याजदर
15 दिवस ते 45 दिवस 3.00 3.00 3.00
46 दिवस ते 90 दिवस 3.75 3.75 3.75
91 दिवस ते 180 दिवस 4.75 4.75 4.75
181 दिवस ते 250 दिवस 5.25 5.25 5.25
251 दिवस ते 1 वर्ष 6.50 6.50 6.50
366 दिवस ते 575 दिवस 7.00 7.50 8.00
576 दिवस ते 3 वर्षापर्यन्त 6.75 7.25 7.75
3 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी    6.25 6.75 7.25